Sign in / Register
**forget password

เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกปัจจุบัน เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังตอบรับวิถีของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานที่หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการนำไปใช้ได้ในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การวิจัยและนวัตกรรมไปจนถึงการจัดการเทคโนโลยีและการค้า – และความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ และเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เพราะเหตุนี้ นโยบายเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy Model (BCG Model) จึงได้ถูกนำเสนอมาขับเคลื่อนการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคประจำปี พ.ศ. 2565 (APEC 2022) เพื่อตอบโจทย์การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุม และสมดุล โดยเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ เพิ่มมูลค่า ลดความสูญเสีย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

การประชุม “APEC 2022 Thailand” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance.” ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ได้มุ่งผลักดันประเด็นหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม เพื่อผลักดันการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 2) การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน เพื่อบรรลุความมั่งคั่งในระยะยาว และ 3) การฟื้นฟูความเชื่อมโยง โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว เพื่อเร่งการฟื้นฟูในยุคหลังโควิด-19 ทั้งนี้ ในแต่ละประเด็นสำคัญจะมีการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Deliverables) และสานต่อแนวทางส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดพื้นฐานสำคัญ ที่มุ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ในฐานะที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในเรื่อง Bio-Circular-Green Economy จึงถือเป็นภาระกิจหลักของ สวทช. ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค APEC Thailand 2022    สวทช.  ได้กำหนดจัดงาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz  (Thailand Tech Show 2022 ) ภายใต้แนวคิด ผสานพลัง วทน. เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ( Synergizing STI to sustainable business)  ในวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2565   ณ. เซ็นทารา แกรนด์ แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  และวันที่ 12 ตุลาคม 2565 การจัดเยี่ยมชมโครงการที่ประสบผลสำเร็จจากการประยุกต์ใช้ BCG Model จำนวน 3 เส้นทาง

In response to global challenges, economies around the world are embracing the sustainable development approach and moving forcefully with various platforms to facilitate and support the implementation in all processes – ranging from research and innovation to technology management and commercialization – and collaboration at local and international levels. In response to the SDGs, Thailand has developed the Bio-Circular-Green Economy Model (BCG Model) as a guideline for sustainable development.

Despite the fact that sustainability is currently a global mainstream, APEC economies still lack a concreted platform for matching and sharing STI focused on a sustainable development. Therefore, Thailand’s APEC host year of 2022 has a theme of “APEC Thailand 2022: Open. Connect. Balance ” with three priorities, 1) promoting inclusive and sustainable growth in all aspects, namely economy, environment, and society; 2) facilitating trade and investment to advance APEC regional economic integration; and 3) reconnecting the region for cross-border travel, reinvigorating tourism and the services sector, aim to create engagement across sectors – people, private, and public, among APEC economy and cross-region economy.

To support Thailand’s policy priorities for APEC 2022, the National Science and Technology Development Agency, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (NSTDA-MHESI) organize the “APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz” (Thailand Tech Show 2022) under the concept of “Synergizing STI to sustainable business” aiming to promote a sustainable development and innovation based on the BCG Model approach which support trade, investment and academic cooperation.

The event will be held on 10 – 11 October 2022 at Centara Grand at Central Plaza  Ladprao  Bangkok and site visit on 12 October 2022

CONFERENCE

Not to miss:

  • BCG Economy Model for Driving APEC (Food and Agriculture, Energy, Community, Tourism and Creative Economy)
  • 10 Technologies to Watch, a special talk projecting technologies that will affect our lives and businesses in the near future. Entrepreneurs will gain the insights to keep up with the upcoming world technology trends.
  • Business opportunities with INVESTMENT PITCHING featuring 10 ready-to-transfer research innovation presentations to entrepreneurs who are looking into technology business opportunities

ห้ามพลาด

  • ปาฐกถาและสัมมนาแนวคิด BCG Economy Model สู่นโยบายของประเทศเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละประเทศ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในเขตเศรษฐกิจ APEC ครอบคลุมในสาขา BCG ทั้งพลังงานและสิ่งแวดล้อม อาหารและเกษตร ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการพัฒนาชุมชน
  • การบรรยายพิเศษ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง กับการคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและธุรกิจในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งผู้ประกอบการในปัจจุบันจะต้องรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับเทรนด์โลกแห่งเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • INVESTMENT PITCHING โอกาสความร่วมมือ และการลงทุนกับ สำหรับ 10 ผลงานวิจัยที่มีความพร้อมถ่ายทอดผลงานให้กับผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสและช่องทางในการทำธุรกิจเทคโนโลยี

TECHNOLOGY and BUSINESS PITCHING      25+ sessions >>> video on demand

          Featuring Transferred-ready technology pitching to create business opportunities

          พบกับผลงานเทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอด และสร้างโอกาสทางธุรกิจ

IP MARKETPLACE    > 200+ Business opportunities with ready – to – commercialize innovative solutions

IP MARKETPLACE   โอกาสทางธุรกิจกับ นวัตกรรมพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์มากกว่า 200+ จาก 35 พันธมิตรหน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชน  สถาบันการศึกษา จากทั่วประเทศ และผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

INNOVATIVE ENTREPRENEURS AND PRODUCTS 50+

          Business Matching and shop a variety of innovative products

          เจรจาธุรกิจ และชอปนวัตกรรมที่หลากหลาย