No.หน่วยงานผลงานกลุ่มอุตสาหกรรมวีดีโอ
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นวัตกรรมนำร่องเพื่อการผลิตน้ำตาลแคลอรี่ต่ำไซลิทอลจากกากมันสำปะหลังในระดับโรงงานต้นแบบเกษตร/ประมง
2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การผลิตไขมันและแคโรทีนอยด์จากยีสต์น้ำมันเกษตร/ประมง
3สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซ่าในไม้เศรษฐกิจเกษตร/ประมง
4สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นวัตกรรมการผลิตสารน้ำใสหรือสารเร่งตกตะกอนจากเถ้าชีวมวล เพื่อบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำเครื่องมือ /เครื่องจักร
5มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อรา Candida glabrata และ C. albicansการแพทย์
6มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของเหลวฆ่าเชื้อจากน้ำเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหนึ่ง (Streptomyces sp. KB1)เวชสำอาง/เวชภัณฑ์
7มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์Tricho-Orga-Soil ดินปลูกมหัศจรรย์สร้างภูมิคุ้มกันพืชเกษตร/ประมง
8มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมวิธีการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษเหลือรังนกที่มีมูลค่าต่ำเกษตร/ประมง
9มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กรรมวิธีการผลิตไบโอแคลเซียมเกษตร/ประมง
10มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระบบการจัดการแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ผ่านเทคโนโลยีไอโอทีเกษตร/ประมง
11มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น้ำลายเทียมแบบเจลบอลการแพทย์
12มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เครื่องมือสำหรับคัดเลือกอสุจิโดยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์สำหรับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์เกษตร/ประมง
13มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เจลลี่พร้อมดื่มจากน้ำส้มสายชูหมักอาหาร/เครื่องดื่ม
14มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผ้าทอลายเนตรฤทัยเกษตร/ประมง
15สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ BOT PHARMACYอิเล็กทรอนิกส์
16สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (Paperless measurement)อิเล็กทรอนิกส์
17มหาสารคามการปรับสมบัติความชอบน้ำของสิ่งทอโดยใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศร่วมกับการพ่นเคลือบเครื่องมือ /เครื่องจักร
18มหาสารคามแหล่งกำเนิดลำไอออนไร้ขั้วกริด สำหรับการปรับแต่งสมบัติพื้นผิวของวัสดุเครื่องมือ /เครื่องจักร
19มหาสารคามการพัฒนาเซรั่มผสมสารสกัดผลมหัศจรรย์สู่ผลิตภัณฑ์เวชสำอางเชิงพาณิชย์เวชสำอาง/เวชภัณฑ์
20มหาสารคามผลิตภัณฑ์ชาข้าวกล้องอินทรีย์งอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดเพปไทด์จากถั่วครกอาหาร/เครื่องดื่ม
21สวทช (Biotec)PigXY-AMP ชุดตรวจเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีแบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำเกษตร/ประมง
22สวทช (Biotec)VipPro ชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยเกษตร/ประมง
23China GIEC
24Chinese Taipei ITRI APEC